ЖАНГЫ КИТАП ЧЫКЪГЪАНДЫ

Сюймекликни, кертиликни эмда тюзлюкню багъалай Бу кюнледе жангы назму жыйымдыкъ китап чыкъгъанды- «Атламла». Аны автору Байтуугъанланы Расулну жашы Исмаилды. Ол 1999 жылда 18-чи декабрьде Тебен Чегем элде туугъанды. Аны назмулары "Минги-Тау", "Нюр" журналлада эм Къабарты-Малкъарны "Заман", "Советская молодёжь", "Чегем аузу" деген газетледе да басмаланнгандыла. «Атламла» деген назму жыйымдыгъы уа авторну тунгуч китабыды. Анга кирген тизгинледе ол Миллетине сюймекликни, кертиликни, тюзлюкню неден да бек…
Читать полностью
КИТАП
0   0  
Сюймекликни, кертиликни эмда тюзлюкню багъалай Бу кюнледе жангы назму жыйымдыкъ китап чыкъгъанды- «Атламла». Аны автору Байтуугъанланы Расулну жашы Исмаилды. Ол 1999 жылда 18-чи декабрьде Тебен Чегем элде туугъанды. Аны назмулары "Минги-Тау", "Нюр" журналлада эм Къабарты-Малкъарны "Заман", "Советская молодёжь", "Чегем аузу" деген газетледе да басмаланнгандыла. «Атламла» деген назму жыйымдыгъы уа авторну тунгуч китабыды. Анга кирген тизгинледе ол Миллетине сюймекликни, кертиликни, тюзлюкню неден да бек…
Читать полностью
КИТАП
0   0